:

خدمات

#
21 اداره امور اتباع خارجی- محل شماره ۱ اداره امور اتباع خارجی
22 اداره امور اتباع خارجی- محل شماره ۲ اداره امور اتباع خارجی
23 اداره امور شهروندان اشپانداو ۱ اداره امور شهروندان
24 اداره امور شهروندان اشپانداو ۲ اداره امور شهروندان
25 اداره امور شهروندان اشپانداو ۳ اداره امور شهروندان
26 اداره امور شهروندان اشپانداو ۴ اداره امور شهروندان
27 اداره امور شهروندان اشتگلیتز اداره امور شهروندان
28 اداره امور شهروندان پانکو ۱ اداره امور شهروندان
29 اداره امور شهروندان پانکو ۲ اداره امور شهروندان
30 اداره امور شهروندان پانکو ۳ اداره امور شهروندان
31 اداره امور شهروندان پانکو ۴ اداره امور شهروندان
32 اداره امور شهروندان ترپتوا اداره امور شهروندان
33 اداره امور شهروندان تمپلهوف اداره امور شهروندان
34 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۱ اداره امور شهروندان
35 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۲ اداره امور شهروندان
36 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۳ اداره امور شهروندان
37 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۴ اداره امور شهروندان
38 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۵ اداره امور شهروندان
39 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۶ اداره امور شهروندان
40 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۷ اداره امور شهروندان
#
41 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۸ اداره امور شهروندان
42 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۹ اداره امور شهروندان
43 اداره امور شهروندان زلندورف اداره امور شهروندان
44 اداره امور شهروندان شارلوتن بورگ- ویلمرزدورف ۱ اداره امور شهروندان
45 اداره امور شهروندان شارلوتن بورگ- ویلمرزدورف ۲ اداره امور شهروندان
46 اداره امور شهروندان شارلوتن بورگ- ویلمرزدورف ۳ اداره امور شهروندان
47 اداره امور شهروندان شارلوتن بورگ- ویلمرزدورف ۴ اداره امور شهروندان
48 اداره امور شهروندان شونبرگ اداره امور شهروندان
49 اداره امور شهروندان فریدریش‌زاین- کرویزبرگ ۱ اداره امور شهروندان
50 اداره امور شهروندان فریدریش‌زاین- کرویزبرگ ۲ اداره امور شهروندان
51 اداره امور شهروندان فریدریش‌زاین- کرویزبرگ ۳ اداره امور شهروندان
52 اداره امور شهروندان لنکویتز اداره امور شهروندان
53 اداره امور شهروندان لیشتنبرگ ۱ اداره امور شهروندان
54 اداره امور شهروندان لیشتنبرگ ۲ اداره امور شهروندان
55 اداره امور شهروندان لیشتنبرگ ۳ اداره امور شهروندان
56 اداره امور شهروندان لیشتنبرگ ۴ اداره امور شهروندان
57 اداره امور شهروندان لیشتنراده اداره امور شهروندان
58 اداره امور شهروندان مارتزان- هلرزدورف ۱ اداره امور شهروندان
59 اداره امور شهروندان مارتزان- هلرزدورف ۲ اداره امور شهروندان
60 اداره امور شهروندان مارتزان- هلرزدورف ۳ اداره امور شهروندان
#
61 اداره امور شهروندان میته ۱ اداره امور شهروندان
62 اداره امور شهروندان میته ۲ اداره امور شهروندان
63 اداره امور شهروندان میته ۳ اداره امور شهروندان
64 اداره امور شهروندان میته ۴ اداره امور شهروندان
65 اداره امور شهروندان نویکلن ۱ اداره امور شهروندان
66 اداره امور شهروندان نویکلن ۲ اداره امور شهروندان
67 اداره امور شهروندان نویکلن ۳ اداره امور شهروندان
68 اداره امور شهروندان نویکلن ۴ اداره امور شهروندان
69 اداره امور شهروندان نویکلن ۵ اداره امور شهروندان
70 اداره امور شهروندان نویکلن ۶ اداره امور شهروندان
71 اداره امور شهروندان کوپنیک اداره امور شهروندان
72 اداره امور مالیاتی اشپاندو اداره امور مالیاتی
73 اداره امور مالیاتی اشتگلیتز اداره امور مالیاتی
74 اداره امور مالیاتی پانکو/ وایزنزه اداره امور مالیاتی
75 اداره امور مالیاتی پرنتزلائوبرگ اداره امور مالیاتی
76 اداره امور مالیاتی ترپتاو- کوپنیک اداره امور مالیاتی
77 اداره امور مالیاتی تمپلهوف اداره امور مالیاتی
78 اداره امور مالیاتی راینیکن‌دورف اداره امور مالیاتی
79 اداره امور مالیاتی زلندورف اداره امور مالیاتی
80 اداره امور مالیاتی شارلوتن بورگ اداره امور مالیاتی
#
301 فُلکزهُخ‌شوله پانکو کلاس زبان آلمانی
302 فُلکزهُخ‌شوله ترِپتوآ - کوپِنیک کلاس زبان آلمانی
303 فُلکزهُخ‌شوله تِمپِل‌هُف - شونِ‌بِرگ کلاس زبان آلمانی
304 فُلکزهُخ‌شوله راینیکن‌دُرف (تِگِل - سِنتِر) کلاس زبان آلمانی
305 فُلکزهُخ‌شوله راینیکن‌دُرف (فُنتانه-هاوس) کلاس زبان آلمانی
306 فُلکزهُخ‌شوله راینیکن‌دُرف (هاوس آم زه) کلاس زبان آلمانی
307 فُلکزهُخ‌شوله فریدریشزهاین ـ کرویتزبرگ کلاس زبان آلمانی
308 فُلکزهُخ‌شوله لیشتن‌برگ کلاس زبان آلمانی
309 فُلکزهُخ‌شوله مارت‌زان - هِلرزدُرف کلاس زبان آلمانی
310 فُلکزهُخ‌شوله میته کلاس زبان آلمانی
311 فُلکزهُخ‌شوله نُیکُلن کلاس زبان آلمانی
312 فنپفول پارک کباب‌کردن
313 فولکس پارک فریدریش‌شاین کباب‌کردن
314 فیلم غاوش پالاست سینما
315 فیلم کونست ۶۶ سینما
316 گ ال آ د ت مشاوره برای افراد ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌کیو
317 گزوباو اسکان
318 گورلیتزا پارک کباب‌کردن
319 گورلیتزا پارک لم‌دادن و معاشرت
320 گوسلارا اوفا کباب‌کردن
#
321 گووباگ اسکان
322 لرن لادن نویکلن مشاوره آموزشی
323 لزمیگراس مشاوره برای افراد ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌کیو
324 ماوئر پارک کباب‌کردن
325 ماوئر پارک لم‌دادن و معاشرت
326 مای‌گرید اشتغال
327 محل زندگی برای پناهندگان اسکان
328 مرکز آموزش جک برای زنان مهاجر و پناهنده کلاس زبان آلمانی
329 مرکز بین فرهنگی زنان مشاوره برای زنان
330 مرکز خدمات‌دهی به پناهندگان و مهاجران مشاوره حقوقی
331 مرکز خدمات‌دهی به پناهندگان و مهاجران مشاوره برای افراد زیرسن قانونی
332 مرکز خدمات‌دهی به پناهندگان و مهاجران مشاوره روانی-اجتماعی
333 مرکز خدمات‌دهی به پناهندگان و مهاجران کلاس زبان آلمانی
334 مرکز خدمات‌دهی به پناهندگان و مهاجران اشتغال
335 مرکز مشاوره و نگهداری از پناهندگان و مهاجرین جوان کلاس زبان آلمانی
336 مرکز هنری و شهری / زک او لم‌دادن و معاشرت
337 مرکز کاریابی اشپاندو ۱ مرکز کاریابی
338 مرکز کاریابی اشپاندو ۲ مرکز کاریابی
339 مرکز کاریابی اشتگلیتز- زلندورف مرکز کاریابی
340 مرکز کاریابی پانکو مرکز کاریابی
#
341 مرکز کاریابی ترپتوا- کوپنیک مرکز کاریابی
342 مرکز کاریابی تمپلهوف- شونبرگ مرکز کاریابی
343 مرکز کاریابی راینیکن‌دورف ۱ مرکز کاریابی
344 مرکز کاریابی راینیکن‌دورف ۲ مرکز کاریابی
345 مرکز کاریابی شارلوتن بورگ- ویلمرزدورف مرکز کاریابی
346 مرکز کاریابی فریدریش‌زاین- کرویزبرگ مرکز کاریابی
347 مرکز کاریابی لیشتنبرگ مرکز کاریابی
348 مرکز کاریابی مارتزان- هلرزدورف ۱ مرکز کاریابی
349 مرکز کاریابی مارتزان- هلرزدورف ۲ مرکز کاریابی
350 مرکز کاریابی میته ۱ مرکز کاریابی
351 مرکز کاریابی میته ۲ مرکز کاریابی
352 مرکز کاریابی میته ۳ مرکز کاریابی
353 مرکز کاریابی میته ۴ مرکز کاریابی
354 مرکز کاریابی میته ۵ مرکز کاریابی
355 مرکز کاریابی نویکلن مرکز کاریابی
356 مشاوره برای همجنس‌گرایان برلین مشاوره برای افراد ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌کیو
357 مشاوره برای همجنس‌گرایان برلین مشاوره برای افراد ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌کیو
358 مشاوره زنان تارا مشاوره برای زنان
359 مشاوره و مرکز نگهداری پناهجویان و مهاجران جوان مشاوره برای افراد زیرسن قانونی
360 موگلزه شنا کردن