:

آموزش

در این بخش می‌توانید اطلاعات مربوط به خدمات آموزشی شامل دانشگاه‌ها، مدارس، کلاس‌های آموزش زبان و کلاس‌های یادگیری مهارتی خاص را پیدا کنید. برای این منظور مکان آموزشی مورد نظر خود را در باکس جستجو نوشته و دنبال آن بگردید و یا آن را به صورت مستقیم روی نقشه بیابید.

#
21 فُلکزهُخ‌شوله پانکو کلاس زبان آلمانی
22 فُلکزهُخ‌شوله ترِپتوآ - کوپِنیک کلاس زبان آلمانی
23 فُلکزهُخ‌شوله تِمپِل‌هُف - شونِ‌بِرگ کلاس زبان آلمانی
24 فُلکزهُخ‌شوله راینیکن‌دُرف (تِگِل - سِنتِر) کلاس زبان آلمانی
25 فُلکزهُخ‌شوله راینیکن‌دُرف (فُنتانه-هاوس) کلاس زبان آلمانی
26 فُلکزهُخ‌شوله راینیکن‌دُرف (هاوس آم زه) کلاس زبان آلمانی
27 فُلکزهُخ‌شوله فریدریشزهاین ـ کرویتزبرگ کلاس زبان آلمانی
28 فُلکزهُخ‌شوله لیشتن‌برگ کلاس زبان آلمانی
29 فُلکزهُخ‌شوله مارت‌زان - هِلرزدُرف کلاس زبان آلمانی
30 فُلکزهُخ‌شوله میته کلاس زبان آلمانی
31 فُلکزهُخ‌شوله نُیکُلن کلاس زبان آلمانی
32 لرن لادن نویکلن مشاوره آموزشی
33 مرکز آموزش جک برای زنان مهاجر و پناهنده کلاس زبان آلمانی
34 مرکز خدمات‌دهی به پناهندگان و مهاجران کلاس زبان آلمانی
35 مرکز مشاوره و نگهداری از پناهندگان و مهاجرین جوان کلاس زبان آلمانی
36 نیویورک در ساختمان بتانین کلاس زبان آلمانی
37 کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین کلاس زبان آلمانی
38 کانون یار کلاس زبان آلمانی
39 کلاس زبان در ا اس گ کلاس زبان آلمانی
40 کلاس زبان در نکار استغاثه کلاس زبان آلمانی