:

حقوقی

#
1 اداره آموزش اشپاندا اداره آموزش
2 اداره آموزش پانکو اداره آموزش
3 اداره آموزش شارلونتبورگ-ویلمرزدورف اداره آموزش
4 اداره آموزش فریدریش‌زهاین- کرویتزبرگ اداره آموزش
5 اداره آموزش لیشتنبرگ اداره آموزش
6 اداره آموزش مارتزان-هلرزدورف اداره آموزش
7 اداره آموزش میته اداره آموزش
8 اداره آموزش نویکلن اداره آموزش
9 اداره امور اتباع خارجی- محل شماره ۱ اداره امور اتباع خارجی
10 اداره امور اتباع خارجی- محل شماره ۲ اداره امور اتباع خارجی
11 اداره امور شهروندان اشپانداو ۱ اداره امور شهروندان
12 اداره امور شهروندان اشپانداو ۲ اداره امور شهروندان
13 اداره امور شهروندان اشپانداو ۳ اداره امور شهروندان
14 اداره امور شهروندان اشپانداو ۴ اداره امور شهروندان
15 اداره امور شهروندان اشتگلیتز اداره امور شهروندان
16 اداره امور شهروندان پانکو ۱ اداره امور شهروندان
17 اداره امور شهروندان پانکو ۲ اداره امور شهروندان
18 اداره امور شهروندان پانکو ۳ اداره امور شهروندان
19 اداره امور شهروندان پانکو ۴ اداره امور شهروندان
20 اداره امور شهروندان ترپتوا اداره امور شهروندان
#
21 اداره امور شهروندان تمپلهوف اداره امور شهروندان
22 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۱ اداره امور شهروندان
23 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۲ اداره امور شهروندان
24 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۳ اداره امور شهروندان
25 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۴ اداره امور شهروندان
26 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۵ اداره امور شهروندان
27 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۶ اداره امور شهروندان
28 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۷ اداره امور شهروندان
29 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۸ اداره امور شهروندان
30 اداره امور شهروندان راینیکن‌دورف ۹ اداره امور شهروندان
31 اداره امور شهروندان زلندورف اداره امور شهروندان
32 اداره امور شهروندان شارلوتن بورگ- ویلمرزدورف ۱ اداره امور شهروندان
33 اداره امور شهروندان شارلوتن بورگ- ویلمرزدورف ۲ اداره امور شهروندان
34 اداره امور شهروندان شارلوتن بورگ- ویلمرزدورف ۳ اداره امور شهروندان
35 اداره امور شهروندان شارلوتن بورگ- ویلمرزدورف ۴ اداره امور شهروندان
36 اداره امور شهروندان شونبرگ اداره امور شهروندان
37 اداره امور شهروندان فریدریش‌زاین- کرویزبرگ ۱ اداره امور شهروندان
38 اداره امور شهروندان فریدریش‌زاین- کرویزبرگ ۲ اداره امور شهروندان
39 اداره امور شهروندان فریدریش‌زاین- کرویزبرگ ۳ اداره امور شهروندان
40 اداره امور شهروندان لنکویتز اداره امور شهروندان
#
41 اداره امور شهروندان لیشتنبرگ ۱ اداره امور شهروندان
42 اداره امور شهروندان لیشتنبرگ ۲ اداره امور شهروندان
43 اداره امور شهروندان لیشتنبرگ ۳ اداره امور شهروندان
44 اداره امور شهروندان لیشتنبرگ ۴ اداره امور شهروندان
45 اداره امور شهروندان لیشتنراده اداره امور شهروندان
46 اداره امور شهروندان مارتزان- هلرزدورف ۱ اداره امور شهروندان
47 اداره امور شهروندان مارتزان- هلرزدورف ۲ اداره امور شهروندان
48 اداره امور شهروندان مارتزان- هلرزدورف ۳ اداره امور شهروندان
49 اداره امور شهروندان میته ۱ اداره امور شهروندان
50 اداره امور شهروندان میته ۲ اداره امور شهروندان
51 اداره امور شهروندان میته ۳ اداره امور شهروندان
52 اداره امور شهروندان میته ۴ اداره امور شهروندان
53 اداره امور شهروندان نویکلن ۱ اداره امور شهروندان
54 اداره امور شهروندان نویکلن ۲ اداره امور شهروندان
55 اداره امور شهروندان نویکلن ۳ اداره امور شهروندان
56 اداره امور شهروندان نویکلن ۴ اداره امور شهروندان
57 اداره امور شهروندان نویکلن ۵ اداره امور شهروندان
58 اداره امور شهروندان نویکلن ۶ اداره امور شهروندان
59 اداره امور شهروندان کوپنیک اداره امور شهروندان
60 اداره امور مالیاتی اشپاندو اداره امور مالیاتی
#
61 اداره امور مالیاتی اشتگلیتز اداره امور مالیاتی
62 اداره امور مالیاتی پانکو/ وایزنزه اداره امور مالیاتی
63 اداره امور مالیاتی پرنتزلائوبرگ اداره امور مالیاتی
64 اداره امور مالیاتی ترپتاو- کوپنیک اداره امور مالیاتی
65 اداره امور مالیاتی تمپلهوف اداره امور مالیاتی
66 اداره امور مالیاتی راینیکن‌دورف اداره امور مالیاتی
67 اداره امور مالیاتی زلندورف اداره امور مالیاتی
68 اداره امور مالیاتی شارلوتن بورگ اداره امور مالیاتی
69 اداره امور مالیاتی شعبه اشتگلیتز اداره امور مالیاتی
70 اداره امور مالیاتی شونبرگ اداره امور مالیاتی
71 اداره امور مالیاتی فریدریش‌زاین- کرویزبرگ اداره امور مالیاتی
72 اداره امور مالیاتی لیشتنبرگ اداره امور مالیاتی
73 اداره امور مالیاتی مارتزان- هلرزدورف اداره امور مالیاتی
74 اداره امور مالیاتی میته/ تیرگارتن اداره امور مالیاتی
75 اداره امور مالیاتی نویکلن اداره امور مالیاتی
76 اداره امور مالیاتی ودینگ اداره امور مالیاتی
77 اداره امور مالیاتی ویلمرزدورف اداره امور مالیاتی
78 اداره شهروندان راینیکن‌دورف ۱۰ اداره امور شهروندان
79 بامف (اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی) بامف (اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی)
80 دفتر امور مالیاتی شعبه شونبرگ اداره امور مالیاتی