اداره آموزش شارلونتبورگ-ویلمرزدورف

برای ثبت‌نام باید به شهرداری ناحیه شارلوتنبورگ مراجعه کنید (اتاق شماره ۴۰۸a).