برنیس بولو

در صورتی که می‌خواهید به زبان فارسی صحبت کنید، باید مترجم همراه داشته باشید.