مرکز آموزش جک برای زنان مهاجر و پناهنده

کلاس‌ها فقط برای زنان است. خدمات نگهداری از کودک در زمان کلاس هم ارائه می‌شود.