دانشگاه همبولت

دانشگاه همبولت چندین برنامه برای دسترسی پناهندگان به دانشگاه ایجاد کرده است.