آموزش فوتبال برای زنان از طرف زنان

آموزش مجانی است و از طرف گروه «قهرمانان بدون مرز» برگزار می‌شود. مراقبت از کودکان در زمان تمرین امکان‌پذیر است.