مشاوره زنان تارا

مشاوره حقوقی روزهای چهارشنبه از ساعت ۳ تا ۵:۳۰ بعدازظهر با وقت قبلی انجام می‌شود.

مشاوره در روزهای پنجشنبه به صورت تلفنی است.