دفتر کمک‌های پزشکی برای پناهندگان

در دفتر کمک‌های پزشکی برای پناهندگان، خدمات رایگان بدون چک کردن اقامت و یا بیمه پناهجویان ارائه می‌شود. همچنین نیازی به گرفتن وقت قبلی نیست، تنها باید در ساعات کار دفتر به آنجا مراجعه کنید.