اداره آموزش میته

در این اداره مسئول رسیدگی و مدیریت در مقاطع مختلف متفاوت است: 

مسئول رسیدگی برای دبستانی‌ها: آقای مازورک

 Herr Mazurek
Telefon: (030) 9018 26019

مسئول رسیدگی برای مقاطع بالاتر: خانم رایشلت

Frau Reichelt
Telefon: (030) 9018 26032