مای‌گرید

این گروه برای کمک به پناهجویان واجد شرایط برای پیدا کردن شغل از برنامه و یا روش مربی‌گری استفاده می‌کند. هر فرد یک مربی دارد که به او کمک می‌کند تا درخواست کار بنویسد و یا او را به کارفرما معرفی یا وصل می‌کند.

مسئولان این پروژه پاول اشمیتز و بشار حسون هستند.