آموزش صنایع دستی

این پروژه کارگاه‌های آموزشی صنایع دستی/ کارهای دستی برای پناهندگان برگزار می‌کند.