پاریتتیشه

این سایت یک مرکز اینترنتی است که کسانی که دنبال کار می‌گردند و کارفرمایان را به هم وصل می‌کند. شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات خود در سایت دنبال کار بگردید. این سایت به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، عربی و فرانسه است.