استقبال از پناهجویان

«استقبال از پناهجویان» یک سایت اینترنتی است برای وصل کردن پناهجویانی که دنبال اتاق برای زندگی می‌گردند با افراد محلی که می‌خواهند فضای اضافی خود را با آنها تقسیم کنند. آنها همچنین برای یافتن راه‌هایی برای پرداخت اجاره به پناهجویان کمک می‌کنند.