پرو ازول

خط تلفن ویژه برای مشاوره «پرو ازول» پناهجویان را در پروسه پناهجویی و مشکلات مربوط به اقامت مثل احتمال دیپورت شدن راهنمایی می‌کند.