تی‌ای‌او

این مرکز  زنان مهاجر را برای کار در بخش‌های درمانی، اجتماعی و خدماتی آموزش حرفه‌ای می‌دهد. آموزش‌ها به زبان‌های آلمانی، انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، ترکی و غیره است.