اداره امور اتباع خارجی- محل شماره ۱

اداره امور اتباع خارجی در این محل (تیرگارتن) مسئول رسیدگی به موارد مربوط به اقامت و اقامت موقت (دولدونگ) هستند.