اداره امور اتباع خارجی- محل شماره ۲

اداره امور اتباع خارجی در شارلوتن بروگ مسئول رسیدگی به موارد اقامتی با دلایل خاص است.