مرکز کاریابی میته ۵

مرکز کاریابی میته ۵ فقط مسئول رسیدگی به افراد زیر ۲۵ سال است.