مرکز کاریابی اشپاندو ۲

مرکز کاریابی اشپاندو ۲ تنها مسئول رسیدگی به پرونده افراد زیر ۲۵ سال است.