دفتر امور مالیاتی شعبه شونبرگ

این دفتر برای امور مالیات بر ارث، اداره اموال، ارزیابی و حسابرسی است.