اداره امور مالیاتی شعبه اشتگلیتز

در این شعبه، اداره حقوقی و دفتر حسابرسی و ارزیابی قرار دارد.