مکان خواب اورگا

سایت «مکان خواب اورگا» تلاش می‌کند تا برای پناهجویان مکان‌هایی برای سپری کردن شب پیدا کند.