محل زندگی برای پناهندگان

«محل زندگی برای پناهندگان» یک وبسایت است که مکان‌های کوتاه‌مدتی را برای زندگی پناهندگان فراهم می کند.