فُلکزهُخ‌شوله اشتِگلیتز- تزِلِندُرف

برا ی ثبت‌نام و مشاوره شما باید به ساختمان « Haus der Weiterbildung» طبقه اول اتاق ۱۱۴ مراجعه کنید.