فُلکزهُخ‌شوله تِمپِل‌هُف - شونِ‌بِرگ

 برای ثبت‌نام و یا مشاوره در مورد شرایط کلاسهای زبان آلمانی رایگان باید به اتاق ۰۱۷/ ۰۱۸ مراجعه کنید.