کانون یار

اشتراک کنندگان در این کورس ها همزمان با آموزش و فراگرفتن زبان آلمانی الفبای خواندن و نوشتن زبان دری را نیز می آموزند که این خود جهت فراگیری زبان دوم (آلمانی ) بسیار مفید واقع شده و به فراگیری بهتر کمک می کند.