وضعیت اجازه اقامت

وضعیت اجازه اقامت پایه و اساس قانونی اقامت یک فرد در کشور دیگری است. به طوری کلی برای آن دسته افرادی که آلمانی نیستند وضعیت اجازه اقامت با استفاده از عناوین اقامت تایید می‌شود. برای پناهندگان و پناهجویان وضعیت کمی متفاوت است. آنها هم می‌توانند برای یک عنوان اقامتی درخواست کنند اما اجازه اقامت که شامل Aufenthaltsgestattung و Duldung می‌شود به عنوان یک وضعیت اقامتی در نظر گرفته نمی‌شود.

 

اجازه اقامت (‌‌Aufenthaltsgestattung)

وقتی پناهندگان برای پناهندگی درخواست می‌کنند Aufenthaltsgestattung را دریافت می‌کنند. این گواهی تنها نشان‌دهنده آن است که آنها در حین طی کردن مراحل پناهندگی هستند.

توسط این گواهی، پناهندگان اجازه ماندن در آلمان را حین طی روند پناهندگی دارند، اما فقط در شهر/ایالتی که اداره امور اتباع خارجه  مربوطه شان. بنابراین عبور از مرزها مجاز نیست.این سند برای 3 تا 6 ماه معتبر است تا وقتی که شما در یک Aufnahmeeinrichtung زندگی می‌کنید.

تقاضا برای این گواهی رایگان است. سند Aufenthaltsgestattung بعد از آنکه تصمیم در مورد وضعیت پناهندگی پناهنجو گرفته شد، معتبر نخواهد بود.

 

دولدونگ (Duldung)  

دولدونگ قرار گرفتن در معرض اخراج به طور موقت است. این عنوان اقامت نیست و تنها نشان‌د‌هنده آن است که یک پناهنده توسط اداره اتباع خارجی ثبت نام شده است.